Individuální konzultace

Individuální konzultace

Vážení rodiče,
provoz základních škol podle školského zákona sice zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole, avšak pro určité skupiny žáků je sjednána výjimka.

Jedná se konkrétně o:
– individuální konzultace (pouze jedno dítě nebo žák, jeden pedagogický pracovník a případně zákonný zástupce),
– skupinové konzultace žáků 2. stupně ohrožených školním neúspěchem,
– anebo žáků 9. tříd podle jejich potřeby vyhodnocené školou (rodičem) v předmětech potřebných pro přijímací zkoušky, a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině,

Dítěti, žákovi, kterému není jiným mimořádným opatřením nebo krizovým opatřením zakázána osobní přítomnost na vzdělávání a který je dítětem základní školy se umožňuje osobní přítomnost pouze tehdy, pokud:
a) nemá příznaky onemocnění COVID-19, a
b) podstoupil ve frekvenci stanovené podle čl. III vyšetření prostřednictvím neinvazivního preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, který si provedl sám (v tomto případě je nutno doložit lékařské potvrzení) nebo které mu byly provedeny jinou osobou a které mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“), a prokáže se negativním výsledkem tohoto vyšetření, není-li ve čl. II stanoveno jinak.

Omezení podle věty první se nevztahuje na individuální konzultace a individuální prezenční výuku. Škola si však vymiňuje pro vstup těchto žáků do budovy školy použít preventivní testy pro sebetestování (Singclean SARS-CoV-2 dodané do škol, zdarma) nebo Ministerstvem zdravotnictví povolené testy k použití laickou osobou, které si žák přinese (na vlastní náklady).

Seznam schválených testů naleznete zde.
Test je nutno provést při vstupu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.

Článek II.
Podmínka podle čl. I písm. b) se považuje za splněnou, pokud osoba doloží, že

a) prodělala laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní,

b) má negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin, a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k provádění testů, nebo

c) má vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Článek III.
Preventivní testování se ve školách provádí ode dne 12. dubna 2021. Preventivní antigenní test se provádí s frekvencí dvakrát týdně s tím, že první test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka nebo studenta ve škole v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny. Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák nebo student přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu.

V případě potřeby konzultace prosím kontaktujte vyučujícího daného předmětu anebo svého třídního učitele.

Vedení školy