Každý umí něco nejlépe...

Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace podle vyhlášky č. 442/2006 Sb.

1.Název:Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace
   
2.Důvod a způsob založení:Zřizovatel – Obec Oldřišov
  Zřizovací listina
   
3.Organizační struktura:odkaz
   
4.Kontaktní spojení:odkaz
 ID datové schránky:   wg7mqez
   
 4.1Kontaktní poštovní adresa:Sokolovská 11,
Oldřišov,
74733
   
 4.2Adresa úřadovny pro osobní návštěvu: Sokolovská 11,
Oldřišov,
74733
   
 4.3Úřední hodiny:Ve dnech školní docházky od 9:00 – 15:00 (nejlépe dle domluvy tel.: 553 762 104)
   
 4.4Telefonní čísla: 553 762 104
   
 4.5Číslo faxu:
   
 4.6Adresa internetové stránky:www.zsoldrisov.cz
   
4.7Adresa e-podatelny:zsoldrisov@seznam.cz
   
4.8Další elektronické adresy:tomas.kupka@zsoldrisov.cz
   
 Pověřenec pro ochranu osobních údajů (DPO):Daniel Stuchlík
daniel.stuchlik@sms-sluzby.cz
   
 5.Případné platby lze poukázat:číslo účtu 1850409309/0800
  
  
  
   
 6.IČ:75029804
   
 7.DIČ:nejsme plátcem daně z přidané hodnoty
   
 8.Dokumentyodkaz
   
8.1Seznam hlavních dokumentů:Zřizovací listina organizace Rozhodnutí o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení ( viz rejstřík škol MŠMT) Školní řád Pravidla pro hodnocení žáků Vnitřní řád školní družiny
   
8.2Rozpočet:odkaz
   
9.Žádosti o informace:Místo a způsob, jak získat příslušné informace.
Ústní podání: telefonicky osobně v kanceláři školy
Písemné podání: Žádosti lze doručit osobně, poštou na adresu sídla školy nebo elektronicky, s uvedením následujících údajů:
u fyzické osoby jméno, přijmení, adresa, telefon, případně e-mailu
   
10.Příjem žádostí
a dalších podání:
Pověření pracovníci:
Mgr. Miroslava Halámková – ředitelka školy
Mgr. Tomáš Kupka – zástupce ředitele školy
   
11.Opravné prostředky: lze podat u vedení školy
   
12.Formuláře:odkaz, ostatní formuláře lze vyžádat v kanceláři vedení školy
   
13.Popisy postupů – návody
pro řešení životních situacích:
Popisy postupů jsou uvedeny na Portálu veřejné správy (řešení životních situací)
   
14.Předpisy 
   
14.1 Nejdůležitější právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním,
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)
Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
Zákon č. 110/2019 Sb., o ochraně osobních údajů
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících
a o změně některých zákonů
Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky
Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb
ve školách a školských poradenských zařízeních
Vyhláška č. 73/2005 Sb. o vzdělávání dětí, žáků a studentů
se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků
a studentů mimořádně nadaných 

k nahlédnutí v kanceláři vedení školy
a na portálu veřejné zprávy portal.gov.cz
   
14.2Vydané právní předpisy:
   
15.Úhrady za poskytování informací 
   
15.1Sazebník úhrad
za poskytování informací:
odkaz
   
15.2Usnesení nadřízeného orgánu 
o výši úhrad za poskytnutí
informací:
 Žádná usnesení nebyla nadřízeným orgánem vydána.
   
16.Licenční smlouvy 
   
16.1Vzory licenčních smluv:Škola neuzavírá licenční smlouvy.
   
16.2Výhradní licence:Škola neposkytuje žádné výhradní licence.
   
17.Výroční zprávy podle
zákona 106/1999 Sb.:
Výroční zprávy o poskytování informací