Každý umí něco nejlépe...

Projekt Více jazyků…

Projekt Více jazyků, více porozumění – jazyková učebna

Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace realizuje projekt Více jazyků, více porozumění – jazyková učebna, který je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření odborné jazykové učebny, která vznikne v prostorách stávající, dnes již poměrně zastaralé, počítačové učebny, a která bude sloužit převážně k výuce cizích jazyků – anglického a německého. Na základě zrealizovaného projektu bude docházet ke výšení znalostí a poznatků v oblasti komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi u všech cílových skupin projektu, stejně tak budou žáci motivováni k vyšší intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání.

Výsledkem projektu bude na základě provedených stavebních úprav včetně pořízení vnitřního vybavení vytvořena odborná jazyková učebna za účelem zvýšení kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích a práce s digitálními technologiemi. Tato odborná jazyková učebna bude splňovat nároky na bezbariérovost. Současně v rámci projektu budou provedeny stavební úpravy, v rámci kterých dojde ke vzniku bezbariérového WC. Součástí této aktivity bude rovněž pořízení pásového schodolezu, pomocí kterého bude zajištěn bezbariérový přístup z 1. NP do 3. NP, kde bude umístěna odborná jazyková učebna a nové bezbariérové WC.

Potřebnost projektu je dána potřebou:

1) zvyšování kvality vzdělávání ve vazbě na budoucí uplatnění na trhu práce v klíčové kompetenci komunikace v cizích jazycích a v klíčové kompetenci práce s digitálními technologiemi;

2) kvalitní a dostupné infrastruktury pro výuku klíčových kompetencí, které žáci základní školy využijí v rámci navazujícího studia na střední či vysoké školy, a následně v praxi, za účelem odstranění nesouladu nabídky a poptávky na regionálním trhu práce;

3) zvýšení kvality výuky díky provedeným stavebním úpravám, stejně tak díky pořízení moderního vnitřního vybavení;

4) rovného přístupu ke vzdělávání s ohledem na děti ze sociálně a kulturně znevýhodněných rodin a děti se speciálně vzdělávacími potřebami, kdy je nutné uzpůsobit vzdělávací zařízení pro inkluzi osob v souladu s požadavky zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání – školský zákon, aby byly vytvořené předpoklady pro jejich zapojení do vzdělávacího procesu a rozvoj jejich klíčových schopností.

Realizace projektu bude ukončena nejpozději do konce října 2021.