Aktualizováno – Návrat části dětí do škol

Aktualizováno – Návrat části dětí do škol

Aktuálně (13. 4.)
Rodiče mají možnost použít kromě škole dodaných antigenních testů Singclean SARS-CoV-2 (zdarma) použít svými prostředky zakoupené preventivní testy pro sebetestování schválené ministerstvem Zdravotnictví.
Seznam schválených testů naleznete zde.
Test je nutno provést při vstupu do školy pod dohledem pedagogického pracovníka.
………………………………………………………………….
8. 4.
Vážení rodiče
Podle návrhu ministra školství Roberta Plagy a bývalého ministra zdravotnictví Jana Blatného schválila vláda návrat části dětí (nižší stupeň) do škol.

V týdnu od 12. dubna nastoupí tzv. „rotačním způsobem“ žáci 1. a 2. třídy (žáci 3., 4., 5. třídy jsou doma na distanční výuce přes MS Teamsy).
Příchod do školy bude k zadnímu vchody u jídelny (v pondělí a ve čtvrtek):
1. třída v 8,00 2. třída v 8,45 (proběhne testování žáků)
Příchod v ostatní dny před školu (úterý, středa, pátek)
1. třída v 8,00 2. třída v 8,15

V týdnu od 19. dubna nastoupí žáci 3., 4., 5. třídy (1. a 2. třída je doma na distanční výuce přes MS Teamsy). Příchod do školy bude upřesněn.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest.
V základní škole jsou žáci povinni dodržovat hygienická opatření a nosit minimálně chirurgickou roušku. Dospělé osoby (například doprovod žáků při antigenním testování) jsou povinny nosit respirátory dle příslušných norem (např. FFP2, KN 95).
Dítěti, které jeví známky onemocnění jako je: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže, ztráta chuti a čichu, bolest v krku, svalů a kloubů, rýma, bolest hlavy, nebude do školy vstup umožněn a neprodleně bude kontaktován jeho zákonný zástupce.
Prosíme všechny rodinné zástupce, aby ve venkovních i vnitřních prostorách dodržovali 2. metrové rozestupy. Děkujeme.

Testování žáků
Bude prováděno u všech žáků, kromě:
Osob, které doloží negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativního antigenního testu provedený na odběrovém místě, které nejsou starší 48 hod.
Těch, kteří prodělali covid-19 a od prvního RT-PCR pozitivního testu neuplynulo více než 90 dnů. Rodiče těchto žáků doloží tuto skutečnost potvrzením od lékaře.
Žáci budou testováni antigenními testy Singclean. Více informací, včetně instruktážního videa naleznete zde.
Nejčastější dotazy zde.
Přehled návazných postupů antigenního testování žáků ve škole.

Pokud rodiče s testováním dětí nesouhlasí, nechávají je doma a pro tyto děti není zajištěna distanční výuka v daném týdnu.
Tuto skutečnost jsou rodiče povinni sdělit třídnímu vyučujícímu.

Testování žáka se může provádět:
1. samoodběrem
2. s pomocí zákonného zástupce
3. s pomocí třetí osoby, kterou zákonný zástupce pověří (písemný dokument s podpisem)

Informace o zpracování osobních údajů pro zákonného zástupce dítěte/žáka naleznete zde.

Všichni žáci, kteří jsou přihlášeni ke stravování, mají v době osobní přítomnosti ve škole opět zajištěný oběd.
12. – 16. dubna 1. a 2. třída
19. – 23. dubna 3., 4., 5. třída.
Žáci, kteří jsou na distanční výuce (doma) si mohou obědy přihlásit v zařízení školního stravování E. Beneše v Opavě. Týká se to i žáků vyššího stupně. Tito žáci si pak mohou obědy vyzvedávat v jídlonosičích ve školní jídelně ZŠ Oldřišov.

Školní družina
Odpolední školní družina je určena během prezenční výuky pro žáky 1., 2., 3. a 4. třídy. Ranní družina po domluvě s třídním učitelem.

Informace pro žáky 9. ročníku
Úpravy v procesu konání přijímacích zkoušek na střední školy v tomto školním roce.
Přijímací zkoušky do čtyřletých oborů vzdělání s maturitní zkouškou, oborů vzdělání bez maturitní zkoušky a nástaveb probíhají v letošním školním roce v termínu od 3. do 19. května. Každý uchazeč mohl podat přihlášku na dvě střední školy nebo do dvou oborů vzdělání téže školy. Ředitel školy vyhlásil v kritériích přijímacího řízení k 31. lednu 2021, zda bude škola konat školní přijímací zkoušku, v případě oborů s maturitní zkouškou, zda bude konat navíc i jednotnou přijímací zkoušku. Pokud škola s oborem vzdělání s maturitní zkouškou jednotnou přijímací zkoušku nekoná, musí konat vždy školní přijímací zkoušku a zároveň takový uchazeč koná dvakrát jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou má také uvedenu v přihlášce a která jednotnou přijímací zkoušku koná. Téměř každý uchazeč o střední vzdělání s maturitní zkouškou se tedy účastní přijímacího řízení ve dvou středních školách minimálně ve dvou termínech, v některých případech v termínech třech (koná-li dvakrát jednotnou přijímací zkoušku v jedné škole a školní přijímací zkoušku ve škole druhé).
Jednotná přijímací zkouška se koná v prvním řádném termínu 3. května 2021, v druhém řádném termínu 4. května 2021. Pro uchazeče, kteří se řádně omluví do tří dnů řediteli školy z řádného termínu a ředitel omluvu uzná, se koná náhradní termín jednotné přijímací zkoušky ve dnech 2. a 3. června 2021.

Z důvodu současné epidemiologické situace se průběh přijímacího řízení musí zajistit tak, aby riziko nákazy virem SARS-CoV-2 bylo co nejnižší. Z uvedeného důvodu je tímto mimořádným opatřením stanoveno, že se uchazeči o střední vzdělání umožní přítomnost na přijímací zkoušce pouze za předpokladu, že nevykazuje příznaky onemocnění COVID-19, a že před konáním zkoušky předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech.

Toto potvrzení může být nahrazeno také dokladem o tom, že uchazeč prodělal laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula stanovená doba izolace a od prvního pozitivního POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní, dále dokladem vydaným poskytovatelem zdravotních služeb o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, který byl proveden v posledních 7 dnech, nebo certifikátem Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19, pokud od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen ,,SPC“) uplynulo nejméně 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů.

Žák má právo toto testování požadovat ve škole, jíž je žákem a škola má povinnost testování žákovi poskytnout a vydat mu o tom doklad.

Střední škola, kam se žák hlásí, může umožnit provedení testu bezprostředně před zkouškou. Povinnost toto provádět však nemá.

Vydané doklady kontroluje střední škola před vpuštěním žáků do budovy školy k vykonání
přijímací zkoušky. Bez předloženého dokladu nebude uchazeči konání zkoušky umožněno.

Stejný doklad musí obdobně předložit i další osoby účastnící se zkoušky spolu s uchazečem (podporující osoba).

S pozdravem vedení školy