Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021-2022

Zápis žáků do 1. třídy pro školní rok 2021-2022

Vážení rodiče,

přiblížila se doba zápisu do 1. třídy pro školní rok 2021-2022, který se týká i vašeho dítěte. Vzhledem k mimořádné  situaci, se ředitelství školy rozhodlo vyhlásit zápis do 1. třídy v rozšířeném termínu od 12. 4. do 30. 4. 2021.
Vyplněné žádosti tedy můžete zasílat (odevzdat) do 30. dubna 2021.

Vzhledem k tomu, že nelze předvídat, jaká budou platit mimořádná opatření v době konání zápisů, je důležité nastavit organizaci zápisu tak, aby umožňovala distanční průběh od začátku do konce a zároveň vycházela vstříc individuálním podmínkám jednotlivých rodin.

 Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

− do datové schránky školy, číslo datové schránky: wg7mqez
− e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce, emailová adresa: zsoldrisov@seznam.cz
− poštou (rozhodující je datum podání na poštu), adresa: Základní škola Oldřišov, okres Opava, příspěvková organizace, Sokolovská 11, Oldřišov 74733
− osobním podáním ve škole nebo vhozením do schránky školy, která je umístěna vedle hlavních dveří.

Součástí tohoto dopisu jsou přílohy, které je nutné vyplnit a dodat:

  • žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
  • kopie rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě – prostá kopie
  • žádost o odklad dítěte

Protože víme, že zápis do 1. třídy je za přítomností dětí a rodičů významnou událostí v životě rodiny i školy, chceme vám nabídnout i tuto možnost. Za všech okolností je však nutné dodržet v dané době platná mimořádná protiepidemická opatření. Rodiče, kteří chtějí absolvovat s dítětem zápis osobně v dané třídě a s paní učitelkou, která prakticky ověří jejich schopnosti, dovednosti a znalosti, se mohou přihlásit prostřednictvím emailové pošty nebo telefonicky (774 971 721). Společně se pak domluvíme na termínu a hodině v daném období od 12. 4. – 30. 4. 2021 tak, aby nedocházelo k vyšší koncentraci osob v prostorách školy.

K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Těšíme se na vás a předpokládáme, že vše společnými silami zvládneme ve prospěch našich dětí – budoucích prvňáčků.

V Oldřišově 11. 3. 2021                                                                                           
Mgr. Miroslava Halámková, ředitelka Základní školy Oldřišov

Přílohy:
– Žádost o přijetí
– Žádost o odklad