Přítomnost žáků vyššího stupně ve škole

Přítomnost žáků vyššího stupně ve škole

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 8. června končí také on-line výuka na vyšším stupni. Úkoly budou zadávány pouze na webových stránkách školy v sekci „úkoly“.

Čestné prohlášení je možno stáhnout (zde).

Upozorňujeme všechny rodinné příslušníky na přísný zákaz vstupu do budovy školy.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy:
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
– Před školou dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
– Od 25. května končí povinnost zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách.

Harmonogram výuky žáků vyššího stupně od 8. června:

– Žáci budou před školou vyzvednuti + ukončení vyučování v daném čase pověřenými pedagogickými pracovníky takto:

Úterý 6. třída
9:15 – 9:50 Jazyk český 1. skupina (žáci, kteří mají v Aj p. Ludwigovou)
9:20 – 9:50 Fyzika 2. skupina (žáci, kteří mají v Aj p. Mockovou)
9:50 – 10:30 Fyzika 1. skupina
9:50 – 10:30 Jazyk český 2. skupina
10:30 – 11:15 Zeměpis, Dějepis 1. skupina
10:30 – 11:15 Matematika 2. skupina
11:15 – 12:20 Matematika Zeměpis, Dějepis 1. skupina
11:15 – 12:25 Zeměpis, Dějepis 2. skupina

Úterý 7. třída
8:30 – 9:30 Matematika
9:30 – 10:30 Třídnická hodina
10:30 – 11:30 Jazyk český

9. třída 11. 6. ve čtvrtek, další týdny pak vždy v pondělí ve stejném čase
8:55 – 10:30 Matematika

Středa 6. třída
9:15 – 10:30 Jazyk anglický (1. skupina)
9:20 – 10:30 Jazyk anglický (2. skupina)
10:30 – 11:30 Matematika (1. skupina)
10:30 – 11:30 Jazyk český (2. skupina)
11:30 – 12:20 Jazyk český (1. skupina)
11:30 – 12:25 Matematika (2. skupina)

Středa 8. třída
10:30 – 12:45 p. Mocková


Pátek 8. třída
9:30 – 10:30 Jazyk český
10:30 – 11:30 Matematika

– Škola stanoví zároveň harmonogram přestávek tak, aby nedocházelo k setkávání žáků různých tříd.

Ve škole
– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy
– Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor se budou organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
– Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
– Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
– Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Ve třídě
– Neprodleně po vstupu do budovy školy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i umytí rukou ve třídě (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
– Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
– Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
– Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
– Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
– Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
– Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
– Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
– Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
– Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
– Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
– Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.