Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací a třídnických hodin.

Při prvním vstupu do školy předloží žák čestné prohlášení (seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví a čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění).
Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.
Od 8. června končí také on-line výuka na vyšším stupni. Úkoly budou zadávány pouze na webových stránkách školy v sekci „úkoly“.

Čestné prohlášení je možno stáhnout (zde).

Upozorňujeme všechny rodinné příslušníky na přísný zákaz vstupu do budovy školy.

Příchod ke škole a pohyb před školou
Pohyb žáků před vstupem do školy se řídí těmito principy:
– Minimalizovat velké shromažďování osob před školou.
– Před školou dodržovat odstupy v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními (není tedy nutné např. u doprovodu žáka/členů společné domácnosti).
– Od 25. května končí povinnost zakrytí úst a nosu ve venkovních prostorách.

Harmonogram výuky žáků vyššího stupně od 8. června:

– Žáci budou před školou vyzvednuti + ukončení vyučování v daném čase pověřenými pedagogickými pracovníky takto:

Úterý 6. třída
9:15 – 9:50 Jazyk český 1. skupina (žáci, kteří mají v Aj p. Ludwigovou)
9:20 – 9:50 Fyzika 2. skupina (žáci, kteří mají v Aj p. Mockovou)
9:50 – 10:30 Fyzika 1. skupina
9:50 – 10:30 Jazyk český 2. skupina
10:30 – 11:15 Zeměpis, Dějepis 1. skupina
10:30 – 11:15 Matematika 2. skupina
11:15 – 12:20 Matematika Zeměpis, Dějepis 1. skupina
11:15 – 12:25 Zeměpis, Dějepis 2. skupina

Úterý 7. třída
8:30 – 9:30 Matematika
9:30 – 10:30 Třídnická hodina
10:30 – 11:30 Jazyk český

9. třída 11. 6. ve čtvrtek, další týdny pak vždy v pondělí ve stejném čase
8:55 – 10:30 Matematika

Středa 6. třída
9:15 – 10:30 Jazyk anglický (1. skupina)
9:20 – 10:30 Jazyk anglický (2. skupina)
10:30 – 11:30 Matematika (1. skupina)
10:30 – 11:30 Jazyk český (2. skupina)
11:30 – 12:20 Jazyk český (1. skupina)
11:30 – 12:25 Matematika (2. skupina)

Středa 8. třída
10:30 – 12:45 p. Mocková


Pátek 8. třída
9:30 – 10:30 Jazyk český
10:30 – 11:30 Matematika

– Škola stanoví zároveň harmonogram přestávek tak, aby nedocházelo k setkávání žáků různých tříd.

Ve škole
– Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.
– Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
– Škola je oprávněna vymezit prostory, ve kterých se žáci mohou pohybovat.
– Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

V budově školy
– Přesuny skupin žáků, pohyb na chodbách, návštěva toalet či společných prostor se budou organizovat tak, aby byly minimalizovány kontakty jak mezi skupinami, tak jednotlivci včetně zaměstnanců školy.
– Při přesunech je vhodné dodržení odstupů 2 metry vždy, když je to možné (nejméně 1,5 metru).
– Před opuštěním třídy si všichni žáci na celou dobu mimo třídu nasadí roušky.
– Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 min).

Ve třídě
– Neprodleně po vstupu do budovy školy, musí každý použít dezinfekci na ruce. Doporučuje se i umytí rukou ve třídě (důkladně 20 až 30 sekund vodou a tekutým mýdlem).
– Složení skupin žáků se stanoví předem a je neměnné, je nutné vyhnout se jakýmkoliv změnám ve složení skupiny žáků.
– Maximální počet žáků ve skupině žáků je 15 s tím, že je nezbytné dodržet zásadu jeden žák v lavici ve třídě.
– V průběhu pobytu ve třídě nemusí žáci ani pedagogičtí pracovníci nosit roušku, pokud je zachován rozestup 2 metry (nejméně 1,5 metru). Pokud dochází k bližšímu kontaktu (např. při skupinové práci), musí se roušky nosit i ve třídě.
– Při sejmutí si každý žák ukládá roušku do sáčku.

Při podezření na možné příznaky COVID-19
– Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.

Osoby s rizikovými faktory
Ministerstvo zdravotnictví stanovilo následující rizikové faktory:
– Věk nad 65 let s přidruženými chronickými chorobami.
– Chronické onemocnění plic (zahrnuje i středně závažné a závažné astma bronchiale) s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou.
– Onemocnění srdce a/nebo velkých cév s dlouhodobou systémovou farmakologickou léčbou např. hypertenze.
– Porucha imunitního systému, např.
a) při imunosupresivní léčbě (steroidy, HIV apod.),
b) při protinádorové léčbě,
c) po transplantaci solidních orgánů a/nebo kostní dřeně,
– Těžká obezita (BMI nad 40 kg/m2).
– Farmakologicky léčený diabetes mellitus.
– Chronické onemocnění ledvin vyžadující dočasnou nebo trvalou podporu/náhradu funkce ledvin (dialýza).
– Onemocnění jater (primární nebo sekundární).

Co dělat v případě, že žák patří do rizikové skupiny
Do rizikové skupiny patří žák, který osobně naplňuje alespoň jeden bod uvedený výše nebo pokud některý z bodů naplňuje jakákoliv osoba, která s ním žije ve společné domácnosti.
Doporučuje se, aby zákonní zástupci zvážili tyto rizikové faktory, pokud žák patří do rizikové skupiny, a rozhodli o účasti žáka na vzdělávacích aktivitách s tímto vědomím.